Общи условия за услуги за почистване

за предоставяне на услуги от
Пърфект Хаус Кеър ЕООД

I. Общи положения.

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия (Условия) са предназначени за регулиране на отношенията между Пърфект Хаус Кеър ЕООД, ЕИК: 205356904, с адрес на управление: гр. София 1592, Дружба, бл. 191, вх. Б, ап. 29, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ (Клиенти, Потребители, Купувачи), на предоставяната от него услуги, наричани по-долу УСЛУГИТЕ.

(2) Тези Общи условия представляват договор между Доставчика и Ползвателя на услугите, по силата на който всяка страна има съответните права и задължения. Чрез използването на сайта, Вие се съгласявате с тези Общи условия. Фирма Пърфект Хаус Кеър ЕООД си запазва правото си периодично да ги променя.

(3) Същите се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

(4)Страницата  https://phcare.bg , наричана също и “сайт/а” / „платформата“, е собственост на ”Пърфект Хаус Кеър” ЕООД.

(5) Услугите, предоставяни от ”Пърфект Хаус Кеър” ЕООД, са валидни за територията на гр. София.

II. Данни за доставчика.

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: Пърфект Хаус Кеър ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, Дружба, бл. 191, вх. Б, ап. 29
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1592, Дружба, бл. 191, вх.Б, ап. 29
 4. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, Дружба, бл. 191, вх. Б, ап. 29
 5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър, регистрирано по ф.д. № :20181023091051
 6. Надзорни органи:
 7. Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
 8. Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл.” Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

III. Обхват и действие на Условията. Отказ от съгласие.

Чл. 3. (1) Общите условия важат за всички пълнолетни, дееспособни физически лица със статут на регистрирани Потребители (имащи активиран профил ) на Интернет сайта, респ. със статут на нерегистриран Потребител (нямащи активиран профил и за всяка поръчка попълват контактната форма), заявили за ползване публикуваните услуги на
Пърфект Хаус Кеър ЕООД.

(2) Статут на регистрирани и нерегистрирани потребители могат да имат и юридически лица, които не са в процедура по несъстоятелност или преустановяване на дейност, които са спазили или изпълнили реда за регистриране на Интернет сайта на Доставчика.

Чл.4. Общите условия се прилагат за всички оферти на Доставчика, публикувани на този сайт и за допълнително подписани договори.

Чл. 5. Доставчикът има право да променя тези Условия по своя преценка, като оповести за това Потребителите чрез банер на Сайта в продължение на 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на промяната. Изменените Общи условия влизат в сила незабавно и стават задължителни за Ползвателя от момента на публикуването им на сайта.

Чл. 6. (1) Всеки Потребител има право да оттегли съгласието си, дадено в полза на Общите условия, като приложи процедурата за отказ от договор, в Раздел IX.

(2) В случай на отказ Доставчикът незабавно изпраща на Потребителя потвърждение за оттегленото съгласие на траен носител, анулира поръчките и прекратява регистрацията на Потребителя.

(3) За неползваните услуги, платената авансово цена се възстановява изцяло по кредитната или дебитната карта, или по банков път на Клиента, в срок до 14 дни.

(4) Оттегленото съгласие няма действие по отношение на започнали и приключили услуги.

IV. Характеристики на услугата.

Чл. 7. Доставчикът е собственик и управлява платформа, на която се предлагат Услуги, фактически извършвани от физически лица на свободна практика – изпълнители (наричани „Изпълнителите“), с които Доставчика е в договорни отношения и по отношение на които действа като посредник. Предлаганите услуги представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 8. Услугите се предплащат и важат само за територията на гр. София, освен ако не е договорено друго с подписване на отделен договор.

Чл. 9. Чрез Интернет сайта си https://phcare.bg, Доставчикът предоставя следните възможности:

 1. Наемане на домашна помощница за вътрешно почистване, съобразно избрания от Потребителя план. Потребителят осигурява консумативи и препарати, прахосмукачка, моп и др., необходими материали за почистването.
 2. Специализирани услуги за ръчно почистване на прозорци. Услуга се извършва с професионални препарати и оборудване на Доставчика.
 3. Основно почистване и почистване след ремонт на апартаменти и къщи, като услугата се извършва с професионални препарати и оборудване на Доставчика.
 4. Пране на мека мебел, килими и мокети, като услугата се извършва с препарати и оборудване на Доставчика.
 5. Почистване на офиси, в зависимост от площа и допълнителните услуги, заявени от Потребителя.

Чл. 10. Доставчикът предоставя, а Ползвателите да използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата https://phcare.bg на Доставчика в Интернет.

Чл.11. Доставчикът сключва договор с Клиента от свое име за сметка на съответния избран от Доставчика Изпълнител на услугите, като действа като негов посредник, и за целта му предава необходимата във връзка с изпълнението на поръчката информация, в това число адреса, деня и часа на изпълнение на поръчката, информация относно това дали е за еднократна услуга или за многократна такава. Доставчикът не дължи уведомление и не събира съгласието на Ползвателя във връзка с осъществяването на услугите от определен от него Изпълнител, нито е необходимо изрично одобрение по отношение личността на Изпълнителя, освен ако страните нямат изрични индивидуални уговорки за фактическия Изпълнител на услугата. Съответният изпълнител носи отговорност за действията си и изпълнението на Услугата, в това число осъществява рекламационна отговорност във връзка с изпълнението на Услугата и отговорност за вреди.

V. Цена на услугата.

Чл. 12. (1) Доставчикът предоставя Услугите срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него план.

(2) Информация за различните параметри и цени на Услугите са достъпни на страницата в Интернет на Доставчика https://phcare.bg.

(3) Всички обявени на сайта цени са крайни и включват всички данъци. Ползвателят не дължи допълнителното заплащане на комисионно възнаграждение или други добавки към посочените на сайта цени.

(4) Възможно е някои цени за определени услуги да не са обявени на сайта на Доставчика, а да бъдат договрени допълнително за изпъление, чрез подписване на отделен договор.

Чл. 13. Доставчикът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цената на предлаганите Услуги, като промяната няма действие за вече заплатена от Потребителя и потвърдена от Доставчика поръчка.

Чл. 14. (1) Плащанията към Доставчика се извършват само в български лева, по електронен път, с дебитна или кредитна карта, чрез един от методите за плащане предоставени на страницата на Доставчика.

(2) Таксите за извършената платежна услуга или превалутиране, са дължими съгласно правилата на банката-издател на картата на платеца.

(3) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез електронно потвърждение до Ползвателя на електронен адрес, посочен от него при регистрацията в страницата на Доставчика в Интернет.

VI. Идентификация и регистрация.

Чл. 15 (1) Доставчикът идентифицира Ползвателите на сайта чрез съхранение на лог файлове на сървъра на https://phcare.bg/ и на IP адреса на Ползвателя.

(2) Доставчикът има право да събира и използва информация относно Ползвателя след извършената от него регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес, телефон, e-mail, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Ползвателят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от Доставчика.

Чл. 16 (1) Доставчика полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Ползвателя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В регистрационната форма, попълвана от Ползвателя при регистрацията, Доставчикът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Ползвателят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за Доставчика възникне задължение да предостави личната информация за Ползвателя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 17 (1) Доставчикът събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Ползвателя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Доставчика.

(2) С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

Чл. 18 (1) Ползвателят може да се регистрира:

 1. Като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет сайта на Доставчика.
 2. Като направи поръчка и изрази съгласие с настоящите Общи условия, автоматично ще му бъде направен профил.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон “Регистриране” или „Поръчване”, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Доставчика, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Доставчикът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Ползвателя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на Доставчика по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за регистрация Ползвателят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на Доставчика данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна, но не по късно от 2 работни дни, преди договорената Услуга с Доставчика. Ползвателят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, Доставчикът има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Ползвателя.

(4) Ако в регистрираните данни не са отразени срочно настъпили промени и договорът не може да бъде изпълнен поради неточен адрес или други контактни данни, то вече заплатено посещение ще се счита за използвано и Доставчикът не дължи възстановяване на цената на услугата.

Чл. 19 (1) При регистрацията си Ползвателят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на Доставчика.

(2) Потребителското име, с което Ползвателят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния сайт и магазин на Доставчика.

(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираната от него Доставчик – Ползвател. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на Доставчика.

(4) Ползвателят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика, в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 20. (1) Ползвателят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Доставчика. За да може да ползва услугите, Ползвателят следва да въведе потребителското си име и парола.

(2) Ползвателят online има право на достъп и корекция в профила си, на личните си данни, предоставени при регистрацията.

(3) Ползвателят има право да изтрие профила си както и всички данни сързани с него, от създадения му профил, на Интернет страницата на Доставчика.

Чл. 21. В случай, че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 22. Нерегистрирани потребители също могат да правят поръчки, но при всяка поръчка въвеждат данните, необходими за ползване и изпълнение на закупените услуги.

Чл. 23. Доставчикът няма да поиска по имейл от своите Потребители информация свързана с банкови карти и/или сметки. Ако е необходимо да се провери някаква информация Доставчикът ще се свържи с Клиента по телефона и ще го помоли да позвъни на един от фирмените телефони за уточнение.

VII. Поръчка и плащане.

Чл. 24. (1) Поръчки могат да правят само Ползватели приели Общите условия.

Чл. 25. (1) Този договор се счита за сключен от момента, след потвърждаване от страна на Доставчика по електронен път на генерираната поръчка и платената цена.

(2) Ползвателят получава електронно уведомление за приемане на поръчката и сключването на договора от Доставчика.

(3) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес: https://phcare.bg, заедно с всички изменения и допълнения в тях.

Чл. 26. (1) Ползвателят може да направи поръчка за:

 1. Услуга за почистване: При избор на такава поръчка Потребителят има възможност да избере:
 • Квартал или район за посещението
 • Еднократна (домашна помощницa, почистване на прозорци, основно почистване, почистване след ремонт, пране на мека мебел, килими и покети) или абонаментна услуга почистване(домашна помошница)
 • Ден от седмицата
 • Време за посещение (сутрешно или следобедно 4-часово почистване или 8-часово почистване)

(2) Интернет сайтът на Доставчика позволява Потребителят да направи и комбинирана поръчка на услуги според предложените варианти.

Чл.27. Ползвателят може да заплати поръчката през сайта на Доставчика по един от следните методи:

 • ePay.bg
 • чрез дебитна и кредитна карта
 • на касите на EasyPay
 • по банков път: IBAN: BG08CECB979010H8647200, BIC: CECBBGSF

Чл. 28. Потребителят се съгласява, с изискването за авансово плащане за сключените с Доставчика договори за услуга.

Чл. 29. (1) Доставчикът изпълнява само предварително или авансово заплатени поръчки на регистрирани Потребители, респ. на нерегистрирани Потребители, приели настоящите Условия, освен ако не е договорено друго, чрез подписване на отделен договор.

(2) Ако плащането с кредитна или дебитна карта бъде одобрено, сумата се тегли незабавно и Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез изпращане на потвърждение до Позвателя по електронен път.

(3) В случай, че дебитната или кредитната карта на Потребителя бъде отхвърлена и не последва плащане Доставчикът не активира поръчката, съответно не поема ангажимент за изпълнението й. В този случай Доставчикът уведомява Потребителя по имейл или телефона, че плащането не е одобрено и поръчката не е активирана.

(4) Ако избрания метод на плащане е по банков път, и в случай, че не постъпи плащане до два дни преди заявеното посещение, поръчката се отменя от Доставчика.

(5) Доставчикът издава фактура до 5 дни след получено плащане и я изпраща по електронна поща на посочения в профила или при поръчка e-mail адрес на Потребителя.

Чл. 30. Ползвателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата и платформата за поръчка на Доставчика, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

Чл. 31. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

(2) При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.

(3) Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство.

VIII. Защита на личните данни.

Чл. 32. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и новия регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за обработка и защита на личните данни, достъпна на адрес https://phcare.bg Ползвателят се съгласява с Политиката за обработка защита на личните данни на Доставчика.

(4) Получателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за обработка и защита на личните данни, достъпна в Интернет страницата му.

Чл. 33. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своята парола, Доставчикът изпраща на посочената при регистрация електронна поща временна такава и указания за смяна на паролата.

IX. Отказ от договор. Отмяна.

Чл. 34. Потребителят има право да се откаже от договора за услуга, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключването му.

Чл. 35. (1) За да упражни правото си на отказ Ползвателя има възможност да попълни и да изпрати по електронен път чрез профила си стандартен формуляр за отказ от договор, или като разпечати, попълни и изпрати Приложение №1 към настоящите Условия, или прикачи и изпрати друго недвусмислено писмено заявление на имейл office@phcare.bg.

(2) Доставчикът незабавно изпраща на Ползвателя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

(3) За неползвани услуги, платената авансово цена се възстановява изцяло, като се използва същото платежно средство, използвано от Ползвателя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство , в срок до 14 дни.

(4) Ползвателят не може да се откаже от договора, ако услугата вече е предоставена.

Чл. 36. (1) Потребителят има право да се откаже от договора за услуга без да дължи обезщетение или неустойка извън срока визиран по-горе, със 7 дневно писмено предизвестие като използва стандартния формуляр за отказ от договор, от профила си, или приложение №1 към настоящите общи условия, или направи и изпрати друго недвусмислено писмено заявление.

(2) Доставчикът възстановява остатъка от сумите за неизползваните услуги, като използва същото платежно средство, използвано от Ползвателя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство, в срок до 14 дни.

(3) При не спазване на 7-дневния срок на предизвестие, заплатено посещение се счита за използвано и Доставчикът не дължи възстановяване на платената цената.

Чл. 37. Отказът от договора, респ. прекратяването на договора води до анулиране поръчките, предмет на договора и прекратяване на регистрацията на регистриран Ползвател.

Чл. 38. (1) Доставчикът предлага еднократни услуги, за които Ползвателят може да отложи договорено посещение или да избере друг изпълнител, само веднъж като се свърже с Доставчика по телефон.

(2) Анулирането и резервирането на ново посещение се извършва едновременно.

(3) Новата дата за посещение се потвърждават от Доставчика чрез активиране на новата поръчка и изпращане на имейл.

(4) Отлагането до 2 работни дни преди този на изпълнение е без такса. За отлагане до 1 работен ден преди деня на изпълнение се начислява такса от 18,00 лева.

(5) При отлагане на услуга в деня, предхождащ този на изпълнението на поръчката, заплатено посещение се счита за използвано и Доставчикът не дължи възстановяване на платената цената.

(6) Последващо отлагане изисква ново заплащане, като предходната поръчка се счита за изпълнена.

Чл. 39. (1) Доставчикът предлага месечен абонамент за услуги, за които Потребителя има право да отлага без такса, само по едно посещение от месечния си абонамент или да избере друг изпълнител на Доставчика, при условие, че отмяната или изборът на нов изпълнител на услугата е направена най-късно до 2 раб. дни преди деня на изпълнение.

(2) Анулирането и резервирането на ново посещение се извършва едновременно, като новата поръчка се потвърждава от Доставчика.

(3) Потребителят заплаща новата поръчка, ако отложената не е била заплатена.

(4) При отлагане/промяна на изпълнител до 1 работен ден преди датата на изпълнение или ако Потребителят е изчерпал правото си на едно безплатно отлагане на посещение от месечния си абонамент, ще бъде начислена такса от 18,00 лева и остатъкът от платената цена се оформя като кредит за следваща поръчка.

(5) При отлагане или смяна на изпълнител в деня, предхождащ този на изпълнението на поръчката, заплатено посещение се счита за използвано и Доставчикът не дължи възстановяване на платената цената.

Чл. 40. (1) Във всички случай Потребителят на еднократна или абонаментна услуга дължи цената на услугата в пълен размер, ако не е осигурил достъп до дома, обект на почистване или изпълнението на услугата стартира в по-късен час от обявения на страницата, респ. бъде преустановено по-рано по желание на Клиента.

(2) Услуга с по-късен час на изпълнение се заявява по имейл най-късно до 17:00 ч. на деня, предхождащ този на изпълнението.

Чл. 41. (1) В случай на забава за приемане на изпълнението с повече от 15 мин. Клиентът дължи еднократна такса в размер на 15,00 лева, ако забавата не е направила невъзможно изпълнението на следващата поръчка на Доставчика.

(2) Ако изпълнението на следващата поръчка се окаже невъзможно поради неявяване на клиента за приемане на изпълнението в продължение на повече от 45,00 мин., същият дължи такса в размер на 100,00 лева.

Чл. 42. Възможно е потвърдена поръчка да не може да бъде изпълнена съобразно договореното, поради отсъствие на конкретния изпълнител, избран от Ползвателя. В този случай се прилага една от следните опции,:

 1. Отмяна на поръчката и възстановяване от страна на Доставчика на заплатената за тази поръчка цена.
 2. Или изпълнение на поръчката с друг изпълнител.

3. Или пренасочване на направеното плащането като кредит за следваща поръчка.

X. Рекламации.

Чл.43 (1) Ползвателят има право на рекламация в 14 дневен срок от извършване на Услугата, при несъответствие на доставената услуга с описаното на Интернет страницата на Доставчика https://phcare.bg.

(2) Доставчикът администрира постъпилите рекламационни заявки и уведомява незабавно конкретния Изпълнител, осъществил Услугите, като съдейства за договаряне на време за осъществяване на рекламационната услуга от Изпълнителя. Рекламационната отговорност се осъществява винаги от същия Изпълнител, изпълнил Услугата с недостатъци.

(3) Доставчикът не носи отговорност за щети настъпили при изпълнението на Услугата. Отговорността за вреди се осъществява по общия граждански закон, спрямо Изпълнителя, който непосредствено ги е причинил.

 

(4) При предявяване на рекламацията за Услугата Ползвателя може да претендира за извършване на услугата в съответствие с договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.

(5) При предявяване на рекламация Ползвателят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

(6) При подаване на рекламация Ползвателят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: 1. касова бележка или фактура;

 1. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 2. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 44. Рекламация може да бъде подадена чрез попълване на формуляра от профила на Ползвателя, по електронна поща, телефон или куриер до адреса на Доставчика, чрез попълване на приложения формуляр за рекламации Приложение №2, неразделна част от настоящите Общи условия и се предоставя на Изпълнителя.

Чл. 45. (1) С оглед осъществяваното посредничество по сключване на Договори през Платформата, управлявана от Доставчика, последният администрира и поддържа и регистър на рекламациите, постъпили от Клиенти и осъществявани от Изпълнителите

(2) При предявяване на рекламация, Доставчикът я приема и уведомява Ползвателя на посочена от него електронна поща, за приемане на рекламацията като изписва датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра и вида на услугата.

(3) Когато Доставчикът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Ползвателя.

Чл. 46. Предявяването на рекламация пред търговеца не е пречка за предявяване на иск.

XI. Интелектуална собственост

Чл. 47. Правата върху всички материали и ресурси публикувани на https://phcare.bg са обект на авторското право и сродните му права, принадлежат на Пърфект Хаус Кеър ЕООД

XII. Прекратяване.

Чл. 48. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

 1. С изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на предоставяне на Услугата.
 2. В случаите по Раздел III (оттегляне на съгласие от Общите условия) и Раздел IX (отказ от договор или прекратяване на договор с предизвестие от Клиента) от тези общи условия.
 3. При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора.
 4. По взаимно съгласие на страните в писмен вид.
 5. Едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна.
 6. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си.
 7. При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.
 8. Когато Ползвателят използва Услугата в противоречие и нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

XIII. Изменение и достъп до общите условия

Чл. 49. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

XIV. Други условия

Чл. 50. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл. 51. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 52. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 53. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.07.2019 г.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ………………………
/името на търговеца/
……………………………………………………………………..
/адрес, ЕИК/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
…………………………………………………. /описание на продукта/
Стоката е поръчана на ………………….
Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/
………………………………………………………………………../Име на потребителя/
Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

………………. …………………………….
/Дата/ /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.
14-дневният срок започва да тече от датата на:
• сключване на договора – при договор за услуги;
• приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача
В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА РЕКЛАМАЦИЯ

 

До

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки
1.Възстановяване на платената сума
2.Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
3.Отбив от цената
4.Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите
(заградете желаната опция)

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:
1.Извършване на услугата в съответствие с договора
2.Отбив от цената
3.Възстановяване на заплатената сума
(заградете желаната опция)

Прилагам следните документи:
1.касова бележка или фактура
2.протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното
3.други документи, установяващи претенцията по основание и размер
(заградете желаната опция)

Размер на претендираната сума: ……………………………..

Име на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………….

Подпис на потребителя: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………

Количка Изтритo Отмяна
 • Количката е празна.